Odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko, titul: ………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………….
Telefónne číslo: …………………………………………………………………………………..
Mail: …………………………………………………………………………………..

(ďalej len „spotrebiteľ“)

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od zmluvy uzatvorenej s podnikateľom

Obchodné meno:
Registrácia:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
email:
tel.:

(ďalej len „predávajúci“)

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa ………………………….. a potvrdenia objednávky zo dňa ……………………….

Týmto vraciam tovar (presný názov tovaru podľa ponuky na www.manaroots.com): …………………………………………………………………………………………………………………………………, ktorý mi bol dodaný dňa …………………………………

Tovar som vrátil doručením prevádzkovateľovi poštou na adresu: …………………………..

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe. Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

V …………………………………., dňa……………………………………………………………………..

podpis spotrebiteľa

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo mailom) na adrese:

Mana Roots s.ro.
Galantská cesta 594, 925 63 Dolná Streda
mail: info@manaroots.com

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu www.manaroots.com.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a čl. X ods. XII obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na stránkach internetového obchodu www.mana-roots.com.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.