Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Odoslaním kompletnej objednávky cez e-shop www.manaroots.com súhlasím s dole uvedenými podmienkami.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ochrana Osobných údajov

Článok I.

Vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Mana Roots s.r.o., Galantská cesta 594, 925 63 Dolná Steeda, IČO: 48242985, zapísaná v Obchonom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 105272/B, DIČ: 2120105526, Sme platci DPH (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Obchodné meno: Mana Roots s.r.o.
Sídlo: Galantská cesta 594, 925 63 Bratislava
IČO: 48242985
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.105272/B
DIČ: 2120105526
IČ DPH: SK2120105526

Kontaktná osoba: Filip Šimončič
Telefón: 0902 348 943
Email: info@manaroots.com
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: SK4683300000002200835757  : FIOZSKBAXXX
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07  Bratislava 27 tel. č.: 02/58272 172

1 Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Mana Roots s.r.o., Galantská cesta 594 , 925 63 Dolná Streda
2 Predávajúcim je Mana Roots s.r.o., Galantská cesta 594 , 925 63 Dolná Streda
3 Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.manaroots.com je spoločnosť Mana Roots s.r.o., Galantská cesta 594 , 925 63 Dolná Streda
4 Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
5 E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7 Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie

Článok II.

Cena

1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

1 Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednaný tovar alebo služby.
2 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3 Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4 Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
5 Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

1 Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
2 Platba bankovým prevodom:
Ak ste si zvolili platbu bankovým prevodom môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet číslo: SK4683300000002200835757 dvoma spôsobmi:
– bankovým prevodom z Vášho účtu,
– zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky (Fio banka) priamo na náš bankový účet. Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky. Zaplatený tovar Vám bude pripravený a obratom po obdržaní platby na náš bankový účet, odoslaný.

1 Platba dobierkou :
Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.
2 Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

Článok V.

Dodacie podmienky

1 Predávajúci je povinný do 10 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená poznámka, ktorá informuje kupujúceho o najbližšej dostupnosti objednaného tovaru.
2 Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4 Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) ako i ostatné dokumentym, prípadne marketingové a propagačné materiály k tovaru alebo službe od výrobcu.
5 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6 Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: kuriérskej spoločnosti GLS (prostredníctvom svojho obchodného parnera), Slovenskej pošty alebo externou prepravou prostredníctvom svojho distribútora

Článok VI.

Poplatky za prepravu a balné

1 Všetky ceny sú konečné a všetky náklady spojené s prepravou a balným sú pre kupujúceho zdarma (teda tieto náklady preberá na seba predávajúci)

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2 Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1 Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. „Odstúpenie od kúpnej zmluvy
3 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7 Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1 Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2 Kupujúci je povinný: prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3 Predávajúci je povinný: dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka, marketingové a informačné materiály.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
3 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
4 Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1 Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2 Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3 Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3 Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5 Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
6 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.júla 2016.
7 Pri vytvorení korektnej objednávky si predávajúci vyhradzuje právo na zasielanie informačných a marketingových materiálov kupujúcemu, ktorý zaslaním kompletnej objednávky súhlasí so zasielaním týchto informácií

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1 Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2 V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
3 Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4 Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5 Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, na tovar alebo časť tovaru resp. chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a o ktorej kupujúci vedel v čase vykonania objednávky.
6 Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7 Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
8 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

BOJ PROTI KORUPCII
VNÚTORNÝ PROTIKORUPČNÝ
PROGRAM

Cieľ

Všeobecným cieľom vnútorného protikorupčného programu (ďalej len „VPP“) podniku je
priebežne prijímať opatrenia za účelom uvedenia takých prvkov do systému kontroly a
riadenia, ktoré by v maximálnej možnej miere zabránili vzniku korupčného prostredia.
Hlavným cieľom podnikového VPP je stanoviť oblasti na rôznych oddeleniach podniku,
ktoré majú korupčný potenciál, identifikovať ich kľúčové korupčné riziká a po posúdení
adekvátnosti nastavenia relevantných mechanizmov kontroly a riadenia v rámci ich
internej dokumentácie, implementovať opravné opatrenia za účelom posilnenia týchto
mechanizmov.
Čiastkové ciele podnikového VPP zahŕňajú:
•znižovanie motivácie zamestnancov voči korupcii a zvyšovanie
pravdepodobnosti jej odhalenia
•odrádzanie od korupcie zvyšovaním pravdepodobnosti jej odhalenia
•nastavovanie účinných kontrolných mechanizmov a zabezpečenie účinného
odhalenia korupcie
•minimalizovanie straty spôsobenej korupciou a zabránenie opakovaniu
podobného korupčného scenára
•zdokonaľovanie podnikového VPP a umožňovanie koordinácie
protikorupčných aktivít.
VPP nie je jednorazovým opatrením. Je protikorupčným prostriedkom, ktorý musí
okamžite reagovať na vzniknutú situáciu a poznatky a na ich základe musí byť účinne
aktualizovaný.


PREAMBULA
Pojem korupcia pochádza z latinského slova corrumpere, ktoré znamená poškodiť, zlomiť,
oslabiť, pripraviť o povesť, alebo podplatiť. Pojem korupcia je všeobecne chápaný ako
zneužívanie právomoci osobami zastávajúcimi verejné funkcie, ktoré je zamerané na
získanie neoprávnených výhod za účelom súkromného obohatenia sa. Najčastejšie sa
prejavuje ako úplatkárstvo. Korupcia v širšom slova zmysle zahŕňa akékoľvek konanie
úradníkov a zamestnancov, ktoré sa odchyľuje od formálne stanovených a kodifikovaných
povinností za účelom dosiahnutia súkromného finančného úžitku, alebo postavenia
prostredníctvom moci, ktorá im bola zverená.
Korupcia je nebezpečným spoločenským javom, ktorý spôsobuje spoločnosti nemalé
ekonomické a morálne škody. Preambula Trestnoprávneho dohovoru o korupcii
zdôrazňuje, že korupcia ohrozuje právny štát, demokraciu a ľudské práva, podkopáva
dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, narúša hospodársku súťaž, bráni
hospodárskemu rozvoju a ohrozuje stabilitu demokratických inštitúcií a morálne základy
spoločnosti.
Podniková korupcia sa môže vyskytnúť najmä na oddeleniach, ktoré majú rozhodovacie
právomoci a môžu ovplyvniť najmä nákup materiálov a služieb, rozdeľovanie pomoci,
predaj majetku, alebo obsadzovanie pracovných miest. Riziko korupcie je možné u ľudí,
ktorí majú prístup k dôležitým informáciám, ktorých postavenie v rámci podniku im
umožňuje ovplyvniť proces rozhodovania, či už sú v priamej línii služobnej nadriadenosti a
podriadenosti, alebo pozdĺž línie služobnej nadriadenosti v rámci hierarchie postavení a s
ňou súvisiacich kontaktov.


TVORENIE A POSILŇOVANIE PROTIKORUPČNEJ KLÍMY
Tvorenie a posilňovanie protikorupčného prostredia v podniku je jedným zo základných
pilierov VVP. Hlavnými nástrojmi na budovanie tohto druhu prostredia je zvyšovanie
informovanosti, posilňovanie morálnej integrity zamestnancov, aktívna propagácia etických
zásad, kontrola ich dodržiavania a vytvorenie dôveryhodného mechanizmu na ohlasovanie
podozrenia z korupcie.


PROPAGÁCIA PROTIKORUPČNÉHO POSTOJA ZAMESTNANCAMI VO VEDENÍ
Protikorupčný postoj znamená, popri vlastnej integrite, dodržiavanie zákonných
a vnútorných predpisov, zdôrazňovanie významu ochrany majetku podniku a štátu,
zdôrazňovanie dôležitosti existencie a dodržiavania etických zásad pri výkone práce,
propagáciu boja proti korupcii a kladenie dôrazu na vyšetrovanie podozrenia z korupcie
a prijatie primeraných opatrení v prípade preukázania skutočností na základe
vyšetrovania.
Jedným z hlavných odporúčaných spôsobov propagácie boja proti korupcii, je aktívne
vystupovanie vedúcich pracovníkov na školeniach zameraných na problém boja proti
korupcii. Zamestnanci sa tak môžu osobne oboznámiť s protikorupčným postojom
vedúcich pracovníkov, alebo sa oboznámiť s konkrétnymi príkladmi z praxe svojej
organizácie, vrátane ich riešení a následkov.


ÚLOHY
•Aktívne presadzovať protikorupčný postoj na pracovisku.
•Zodpovednosť: všetci vedúci pracovníci.
•Termíny: priebežné, trvalé
Zhodnoťte situáciu týkajúcu sa korupcie na pracovisku s podriadenými zamestnancami na
poradách na všetkých úrovniach vedenia. Oboznámte podriadených zamestnancov s
prípadmi korupcie, ktoré boli v minulosti zaznamenané na pracovisku. Zdieľajte ich
riešenia a výsledky.
•Zodpovednosť: všetci vedúci pracovníci
•Termíny: priebežné, trvalé
Klaďte dôraz na vyšetrovanie podozrenia z korupcie a vyvoďte primerané následky v
prípade, že sa preukážu vyšetrované skutočnosti.
•Zodpovednosť: všetci vedúci pracovníci
•Termíny: priebežné, trvalé


PROTIKORUPČNÝ KÓDEX ETIKY
Platný od 1. januára 2020
Schválil: Filip Šimončič, konateľ spoločnosti


PREAMBULA
Protikorupčný kódex etiky (ďalej len „kódex“) nadväzuje na kritériá správania sa a konania
zamestnancov spoločnosti Mana Roots s.r.o. (ďalej len „podnik“) a týka sa konfliktu
záujmov a prijímania darov, zneužitia postavenia, či boja proti korupcii a úplatkom tak, ako
je to stanovené Zákonníkom práce, ďalšími právnymi predpismi, vnútornými predpismi
podniku a základnými pravidlami slušnosti.
Účelom kódexu je presadzovať požadovaný štandard správania sa zamestnancov podniku
voči podniku, zákazníkom a kolegom a vytvoriť prostredie, ktoré je odolné voči korupcii.


VŠEOBECNÉ ZÁSADY
•Zamestnanci vykonávajú svoju prácu v súlade s platnou legislatívou a vnútornými
predpismi a pri výkone práce postupujú podľa pokynov. Zamestnanci rešpektujú
ciele, poňatie a priority podniku v rámci právnych predpisov.
•Zamestnanci vykonávajú prácu na vysokej odbornej úrovni, ktorú sú povinní
priebežne prehlbovať, rozvíjať a dopĺňať. Zamestnanci sledujú vývoj vo svojom
obore.
•Zamestnanci rešpektujú znalosti a skúsenosti ostatných odborníkov a tieto účinne
využívajú pre svoj odborný rast. Vytvárajú priateľské prostredie zamerané na
spoluprácu, dbajú na rozvoj vzťahov a podporujú vzájomnú otvorenosť
a kolegialitu.
•Zamestnanci jednajú slušne s ostatnými zamestnancami, zákazníkmi, partermi
podniku a súkromnými osobami.
•Pri výkone svojej práce zamestnanci jednajú profesionálne a nestranne, bez snahy
o získanie osobného prospechu tak, aby neohrozili dobrú povesť a dôveryhodnosť
podniku.
•Keď jednajú v mene podniku a pri jeho reprezentácii, zamestnanci vždy konajú v
súlade so zákonmi, požiadavkami občianskej slušnosti a v súlade s pravidlami
spoločenskej etikety.


ČLÁNOK 2
Konflikt záujmov
•Zamestnanci predchádzajú situáciám, ktoré by mohli viesť ku konfliktu medzi ich
osobnými záujmami a ich postavením zamestnanca. Osobný záujem znamená
každú prípadnú výhodu pre zamestnancov, im blízke osoby a fyzické, alebo
právnické osoby s ktorými majú osobný, obchodný, pracovný, alebo politický vzťah.
•Zamestnanci sa nezúčastnia žiadnej činnosti, ktorá sa nezlučuje s riadnym
výkonom ich povinností, alebo tento výkon obmedzuje. Ak si nie sú istí, či sa daná
činnosť zlučuje s výkonom ich práce, toto prediskutujú so svojim priamym
nadriadeným.


ČLÁNOK 3
Zneužitie pracovného postavenia
•Zamestnanci nezneužívajú výhody, ktoré vyplývajú z ich pracovného postavenia,
ani informácie, ktoré získajú pri výkone svojej práce v podniku, pre svoj vlastný
osoh, alebo pre osoh iných osôb. Nesnažia sa ovplyvniť žiadne osoby, alebo
inštitúcie pre súkromné účely tak, že by tým zneužili svoje pracovné postavenie. Ich
povinnosťou je vyhnúť sa konfliktu záujmov a vyhnúť sa situáciám, ktoré môžu
vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.
•Zamestnanci nikoho vedome neprivádzajú k omylu.
•Zamestnanci neponúkajú, ani neposkytujú žiadne preferenčné, alebo iné výhody,
týkajúce sa ich práce.


ČLÁNOK 4
Nakladanie so zverenými prostriedkami
•Zamestnanci nakladajú s prostriedkami, ktoré im boli zverené, efektívne
a ekonomicky. Finančné prostriedky a zariadenie, ktoré im bolo zverené využívajú
čo možno najhospodárnejším spôsobom.


ČLÁNOK 5
Mlčanlivosť a informovanie verejnosti
•Zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli
v súvislosti s výkonom svojej práce a ktoré by mohli uškodiť činnosti podniku, alebo
ju ohroziť. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré sa týkajú
podozrenia z korupcie.
•Zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré sa dozvedeli
pri výkone svojej práce, najmä o osobných údajoch, alebo o utajovaných
skutočnostiach, pokiaľ nie sú tejto mlčanlivosti zbavení.
•Informácie o výkonnosti podniku, ako aj ďalšie informácie, ktoré sú určené
verejnosti, sú v mene podniku oznamované zamestnancom, ktorý je na to určený.


ČLÁNOK 6
Dary a iné ponuky
•Zamestnanci neprijímajú žiadne dary, darčeky, privilégiá, alebo akékoľvek iné
výhody, ktoré môžu ovplyvniť ich rozhodovanie, narušiť profesionálny prístup
zamestnancov, alebo ktoré by mohli byť považované za odmenu za prácu, ktorá je
súčasťou ich pracovnej náplne. Zamestnanci sa ani priamo, ani nepriamo
nezapájajú do žiadnych činností, ktoré by mohli byť chápané ako vyžadovanie,
alebo prijímanie výhod za účelom ich vlastného obohacovania, alebo prospechu.
•Zamestnanci sú povinní vždy odmietnuť dary, s výnimkou darov uvedených v bode
3 tohto článku, a všetky finančné prostriedky v akejkoľvek sume, alebo mene.
•Dary a iné veci, ktoré sú súčasťou spoločenskej etikety (t.j. drobné reklamné
materiály, kvety, knihy a iné tlačené dokumenty), ktoré sú úmerné svojmu účelu
a hodnote a sú poskytnuté v rámci oficiálneho pracovného jednania, nie sú
považované za úplatok. Pri akýchkoľvek pochybnostiach o charaktere a hodnote
daru informuje zamestnanec svojho priameho nadriadeného.
•Ak hodnota daru, alebo iného predmetu podľa predchádzajúceho odstavca tohto
článku (vrátane malých, opakovaných darov, alebo iných predmetov od toho istého
darcu, alebo pre ten istý dôvod v krátkom časovom rámci) prevyšuje celkovú
hodnotu 16,50 Eur, zamestnanci sú povinní zaznamenať prijatie takého daru, alebo
predmetu (ďalej len „dar“). V zázname bude uvedené meno a priezvisko darcu,
alebo darcov, popis daru, dôvod darovania a dátum, kedy bol darovaný. Vzor
záznamu o prijatí daru sa nachádza v prílohe č. 1. Zamestnanec potom doručí
podpísaný záznam na vedenie spoločnosti, kde budú tieto záznamy uchovávané
a spravované.
•Zamestnanci sú povinní nahlásiť akékoľvek korupčné správanie, alebo podozrenie
z korupcie o ktorom sa dozvedeli z dôveryhodného zdroja, priamemu
nadriadenému, alebo orgánu činnom v trestnom konaní. Zamestnanci sú taktiež
povinní okamžite oboznámiť svojho priameho nadriadeného, ak im je ponúknutá
neoprávnená výhoda, alebo ak takúto získali.
•Ak zamestnávateľ predpokladá, že na stretnutí hrozí riziko korupčného, alebo
podvodného správania, toto vedie v prítomnosti aspoň jedného kolegu/kolegyne.
Zamestnanci si o takých stretnutiach vedú záznamy, uvádzajúc mená a priezviská
osôb, z ktorými jednali, mená a priezviská ostatných osôb, ktoré boli prítomné na
stretnutiach a opísanie a dôvod, prečo očakávali riziko korupcie, alebo podvodu.
Tento záznam podajú svojmu priamemu nadriadenému. Priamy nadriadený
prehodnotí tento záznam a ak zistí, že jednanie by mohlo viesť k spáchaniu
trestného činu, oboznámia o tom orgány činné v trestnom konaní.


ČLÁNOK 7
Záverečné ustanovenia
•Tento kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov podniku, ktorí sú týmto
podnikom zamestnaní a pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zmluvnú pracovnú
činnosť pre podnik na základe mimopracovnej zmluvy.
•Porušenie jednotlivých ustanovení tohto kódexu môže byť považované za
porušenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru.
Dolná Streda, 1. januára 2020
Filip Šimončič, konateľ spoločnosti


SPÔSOB OHLASOVANIA PODOZRENIA Z KORUPCIE
Na podanie písomného oznámenia o podozrení nezákonného konania bola zriadená
uzamykateľná poštová schránka v budove č. 594, Galantská cesta, 925 63 Dolná Streda
(pri východe z budovy).
Na podanie oznámenia elektronickou formou bola zriadená emailová
adresa korupcia@manaroots.com.
Oznámenia horeuvedenými spôsobmi môžu byť podané anonymne, alebo neanonymne.
Informátor má právo na utajenie svojej totožnosti, ak o toto požiada vo svojom ozname.
Vyšetrovateľ vyšetruje oznámenie bez prezradenia totožnosti informátora.
Správa by mala obsahovať nasledujúce informácie:
•identifikáciu osôb podozrivých z nezákonného konania a všetkých zúčastnených
osôb, prípadne osôb profitujúcich z nezákonného konania;
•podrobný a súvislý opis nezákonného konania vrátane časového sledu;
•špecifické dôkazy o nezákonnom konaní, alebo iné špecifické poznatky, ktoré
dokazujú spáchanie nezákonného konania.


OCHRANA INFORMÁTOROV
Žiadne oznámenie podozrenia zo spáchania korupcie podané horeuvedenými spôsobmi
nebude penalizované a to ani nepriamo. Oznamovanie je podriadené princípu ochrany
informátora, podľa ktorého je tým osobám, ktoré v dobrej viere upozornia na možnú
korupciu, alebo iné nezákonné, alebo neetické konanie, poskytnutá podpora a ochrana.
Súčasťou ochrany informátora je systém nestranného posudzovania akéhokoľvek
jednania voči zamestnancom, ktoré môže byť považované za hrozbu, diskrimináciu, alebo
represiu za podanie oznámenia vyššie uvedeného podozrivého konania. Zamestnanci
u ktorých sa pri posudzovaní nepreukáže pochybenie sú taktiež chránení.