Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov s automatizovaným spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely a na účely vedenia vernostného programu, a to na dobu neurčitú až do jeho odvolania.

Prehlasujem, že som ako dotknutá osoba bola v zmysle § 15 ods. 1 tohto zákona informovaná o spôsobe spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a svojich právach. Zároveň udeľujem súhlas so spracúvaním a používaním mojich osobných údajov na účely priameho marketingu prostredníctvom elektronickej pošty podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov.